Tammo 80

Home / Weblog / Java / Reizen / Taalverhaspelingen

2 June 2009

Vogelen

Een tijdje terug alweer heb ik met Dirk van Piermachochel een eindje gefietst door Waterland, het gebied ten noordoosten van Amsterdam. De tocht begon in Schellingwoude (van het liedje van Louis Davids), en voerde vervolgens via Durgerdam (van het liedje van Jeroen Zijlstra) naar een punt op de Uitdammerdijk, waar je mooi kunt kijken naar een vogeleiland.

Dirk is namelijk vogelaar, en ik mocht ook meekijken. Vanaf de Uitdammerdijk hadden we uitzicht op een eiland waarop minstens 500 meeuwen zaten, waarvan zo’n 40 zwartkopmeeuwen waren. Gewone meeuwen hebben ook een zwarte kop, maar de kop van zwartkopmeeuwen is net iets zwarter. Gelukkig had Dirk een telescoop bij zich.

Na een halfuurtje vogels kijken voerde de route verder via, nou ja, zie kaart. Voor de volledigheid de vogels die we gezien hebben: gele kwikstaart, lepelaar, krooneend, bruine kiekendief, fuut, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, bergeend, krakeend, wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, torenvalk, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, turkse tortel, koekoek, gierzwaluw, boerenzwaluw, witte kwikstaart, winterkoning, merel, rietzanger, fitis, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, spreeuw, huismus, vink, putter, kneu, rietgors, halsbandparkiet, nijlgans, kluut, zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw.

1 Comment »

  1. Volledig in thema: wij hebben een secretarisvogel gezien! Maar dan niet tussen Schellingwoude en Durgerdam.

    Comment by Liesbeth — 3 June 2009 @ 13:53

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment